Rzecznik MŚP informuje, że termin zgłoszenia do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych upływa 30 czerwca br. - Poilish Magazine

Rzecznik MŚP informuje, że termin zgłoszenia do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych upływa 30 czerwca br.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców informuje podmioty wskazane w „ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw”, że termin zgłoszenia do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA) upływa z dniem 30 czerwca 2021 r.

Rzecznik MŚP zauważa, że w ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 72), dalej: nowela do ustawy o akcyzie, wprowadzono centralną rejestrację dla podmiotów akcyzowych, tzw. Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych, dalej: CRPA. Zgłoszenie rejestracyjne jest dokonywane do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu (wyznaczonego przez Ministra Finansów rozporządzeniem z dnia 21 stycznia 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 161) przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, dalej: Portal PUEC.

Warunkiem zarejestrowania w CRPA podmiotu, który przed dniem 1 lutego 2021 r. (wejścia w życie noweli do ustawy o akcyzie), powiadomił właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej, złożył zgłoszenie rejestracyjne i otrzymał potwierdzenie jego przyjęcia przed tym dniem lub otrzymał potwierdzenie po tym dniu, jest uzupełnienie w sposób elektroniczny (za pośrednictwem Portalu PUESC) zgłoszenia rejestracyjnego do dnia 30 czerwca 2021 r., o dane dotyczące właściwego dla tego podmiotu organu podatkowego. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie brakiem zarejestrowania podmiotu w CRPA i koniecznością rejestracji zgodnie z nowymi zasadami.

W świetle noweli do ustawy o akcyzie lista podmiotów, które mają obowiązek dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w CRPA została rozszerzona o trzy kategorie. Podmioty zamierzające zużywać wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (dotyczy: paliw lotniczych i żeglugowych oraz gazu LPG) – przed dniem pierwszego nabycia. Kolejnymi są podmioty prowadzące w ramach działalności gospodarczej miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych spełniające warunki niszczenia, do którego są wysyłane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia) – przed dniem wykonania pierwszej czynności w ramach niszczenia. I wreszcie, zamierzające prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczące podmioty: węglowe i gazowe – przed dniem rozpoczęcia tej działalności.

Jednocześnie Rzecznik MŚP pismem z dnia 3 lutego 2021 roku zwrócił się do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie treści przepisu (art. 16 ust. 1 pkt 1 noweli do ustawy o akcyzie) ze względu na wprowadzone w ustawie nowe brzmienie: „podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający:” w miejsce istniejącego dotychczas określenia „podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą”.

Więcej na stronie Krajowej Administracji Skarbowej TUTAJ

Related Articles

Dodaj komentarz